Obwody łowieckie

2015-11-12

Obwód łowiecki nr 56

Lokalizacja obwodu i opis granic

Ogólna powierzchnia obwodu łowieckiego nr 60 wynosi 5699 ha, wyłączone są z niego tereny zajmujące 139 ha. Powierzchnia użytkowa obwodu wynosi 5560 ha. Lasy stanowią 31% powierzchni , czyli 1723 ha Według ust. „Prawo Łowieckie” jest to obwód polny, zdefiniowany jako średni. Wody oraz grunty polne zajmują 3837 ha, czyli 69% całego obwodu.

Obwód nr 60 w całości leży na terenie Nadleśnictwa Runowo i obejmuje dwa Leśnictwa- Komierowo i Dębiny. Przez teren obwodu przebiega jedna droga krajowa- nr 25, pełniąca rolę głównego szlaku komunikacyjnego łączącego Polskę centralną i południowo- wschodnią ze środkowym wybrzeżem (Koszalin). Pozostałe drogi zaliczane są do kategorii dróg powiatowych i gminnych.

Powierzchnia użytkowa obwodu wynosi 5560ha. Granice obwodu przebiegają następująco: od toru kolejowego przy stacji Sępólno Krajeńskie, szosą ul. T. Kościuszki numer działek ewidencyjnych: 73, 49, 15 na wschód od wsi Sikorz, dalej środkiem szosy numer działki ewidencyjnej: 286 przez Sikorz do wsi Włościbórz przez obr, Włościbórz. Środkiem nr dz. ewidencyjnej 244 do wsi Wałdowo, przez wieś Wałdowo środkiem szosy nr dz. ewidencyjnej 517, dalej środkiem drogi we wsi Wałdowo nr dz. ewidencyjnej 583, do wsi Komierowo dalej środkiem szosy nr dz. ewidencyjnych: 26/1 i 136 we wsi Przepałkowo, do wsi Szynwałd, dalej we wsi Szynwałd nr dz. ewidencyjnej 59, do wsi Wielowicz, dalej środkiem drogi nr we wsi Wielowicz nr dz. ewidencyjnych: 203, 36/2 przez wieś Roztoki środkiem drogi nr dz. ewidencyjnych: 85/3, 86/1 do toru kolejowego w miejscowości Zboże, dalej środkiem toru kolejowego do stacji Sępólno Krajeńskie przez Zboże nr dz. ewidencyjnej 267, Świdwie nr dz. ewidencyjnej 169, Niechorz nr dz. ewidencyjnej 264.

Warunki klimatyczno- glebowe

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi +7˚C. Roczna amplituda wynosi 20˚C. Średnie temperatury wynoszą w styczniu -2,8˚C i w lipcu +17,1˚C. Okres wegetacji wynosi około 200 dni [16]. Z obserwacji wieloletnich wynika, że początek wegetacji jest opóźniony około 1 tygodnia w stosunku do terenów leżących w południowych rejonach województwa kujawsko – pomorskiego. Dominują wiatry zachodnie, północno – zachodnie i południowo – zachodnie, które stanowią 60% wszystkich wiatrów. Przeciętna prędkość wiatrów waha się w granicach od 2 do 3 m/s. Silne wiatry występują głównie w porze chłodnej zwłaszcza wczesną wiosną i późną jesienią (przedwiośnie, przedzimie) [16]. Największe opady miesięczne występują w lipcu i wynoszą – 93,6 mm. Niskie opady w marcu kwietniu oraz niezbyt wysokie w maju i czerwcu nie sprzyjają wegetacji roślin. W zimie występują opady w formie śniegu. Stanowią one około 9% wszystkich opadów i około 50% opadów występujących w zimie. Średnia grubość pokrywy śniegowej wynosi od 7,5 do 10 cm [14].

Obwód łowiecki nr 60 leży na terenie mezoregionu zwanego Pojezierzem Krajeńskim. Obecne ukształtowanie morfologiczne ma swoją genezę w fazie pomorskiej, zlodowacenia północnopolskiego [20].

Większość gleb należy do gleb bielicowych, pochodzenia polodowcowego. Spośród tych gleb największy udział zajmują piaski gliniaste i naglinowe, a następnie piaszczyste. Na terenie obwodu nr60 nie występują gleby klas I i II. Dominującymi glebami są gleby klas IIIb, IVa i b, V i VI [20].

Głównymi rzekami w dorzeczu Wisły jest Sępolenka (która stanowi granice pomiędzy gminami Sośno i Sępólno Krajeńskie), a w dorzeczu Odry– Orla .

We wsi Szynwałd znajduje się kompleks łąk o powierzchni 100 ha, który przystosowany jest do prowadzenia nawodnień. Zamykając zastawy na rzece Orli woda zostaje kierowana rowami (doprowadzalnikami) na poszczególne kwatery obiektu nawadnianego. Rozdział wody na poszczególne kwatery sterowany jest za pomocą zastawek. Na obiekcie tym działa przepompownia wód, która zwłaszcza w okresie wiosennym przerzuca nadmiar wody z łąk do rzeki Orli [15]. W/w kompleks łąk noszący nazwę Łąk Mazurskich to siedlisko ptactwa głównie żurawia oraz dzikiej zwierzyny (sarny, dzika, borsuka).

Obwód nr 60 leży na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono go 1998r. w celu zachowania unikalnego środowiska przyrodniczego oraz swoistych cech krajobrazu.

Mapa obwodu nr 56 z podziałem na odcinki

mapa60

Obwód łowiecki nr 118

Lokalizacja i opis granic

Powierzchnia użytkowa wynosi 4311ha. Granice obwodu przebiegają następująco: ze Strzelec Górnych połową szosy dz. nr 120 do Strzelec Dolnych, tam połową drogi dz. nr 27 i połową szosy dz. nr 124 do rowu między działkami 106 i 73/3, dalej połową tego rowu do rzeki Wisły w Bydgoszczy i środkiem rzeki dz. nr 1 przez działkę 2/2 do ul. Zofińskiej. Połową ul. Zofińskiej, ul. Wyzwolenia, ul. Sudeckiej (na osiedlu Zofin) do granicy miasta Bydgoszcz i ta granicą do drogi działki 15 i połową tej drogi, następnie po granicy lasu przez działkę nr 13 do drogi nr 14, połowa tej drogi do ul. Jasinieckiej i tą ulicą do Tuczarni, z tamtąd między oddziałami leśnymi 228 LP, 204 LP, 231 LP, 207/2 LP, 234/2 LP, 210 LP do trasy E-83 Armii Krajowej do ul. Zamczysko połową tej ulicy do ul. Gdańskiej, połową Gdańskiej do Osielska i przez Osielsko połową szosy dz. nr 11/1 do Strzelec Górnych.

Warunki klimatyczno- glebowe

Obwód łowiecki nr 124 leży na terenie kilku graniczących krain geograficznych: Kotliny Toruńsko- Bydgoskiej, przez którą płynie majestatyczna Wisła w otoczeniu lasów, Doliny Fordońskiej, w której znajdują się unikalne na skalę ogólnopolską: kujawskie Zakole i pomorski Przełom Wisły.

Obwód leży w strefie klimatu przejściowego zaliczanego do bydgoskiej dzielnicy meteorologicznej. Charakteryzuje się dużą liczbą dni pochmurnych, średnią temperaturą stycznia 2°C oraz lipca 18°C. Średnia ilość opadów wynosi 500-550 mm, fragment Doliny Wisły poniżej Fordonu jest zaliczany do obszarów o najniższej liczbie opadów w Polsce.

Klimat okolic Bydgoszczy jest stosunkowo ciepły i suchy, co wyróżnia go spośród obszarów na tej szerokości geograficznej.

Ogólna powierzchnia obwodu wynosi 5140 ha, natomiast powierzchnia użytkowa jest równa 4598 ha. W jego skład wchodzą grunty leśne o powierzchni 2301 ha, oraz grunty polne 2297 ha. Grunty leśne stanowią 50,04% powierzchni i według ustawy „Prawo Łowieckie” obwód definiowany jest jako obwód leśny. Jest to obwód bardzo słaby.

Gleby są piaszczyste, nadające się jedynie na zalesienie, przeważają klasy bonitacyjne VI-VII. Tradycyjnym obszarem sadów jest dolina Fordońska.

Największy udział w składzie gatunkowym lasów stanowią bory sosnowe, na drugim miejscu występują bory dębowo- sosnowe. W dolinie Fordońskiej znajdują się trudne do przebycia dzikie lasy łęgowe, najbogatsze środowisko leśne w polskich warunkach klimatycznych. W lasach znajdują się ostoje dzikich zwierząt takich jak: jelenie, sarny, zające oraz dziki. Sporadycznie występują też bobry, głównie w zakolu Wisły.

Mapa obwodu nr 118 z podziałem na odcinki

mapa124

Aktualności